اعلام برنامه های هفته دوازدهم تا بیست و دوم لیگ فوتبال بانوان

ورزشی
برترین ارائه دهنده خدمات اجاره خودرو در تهران

برترین ارائه دهنده خدمات اجاره ماشین عروس در تهران

برترین ارائه دهنده خدمات اجاره ون در تهران

وب سایت آسمان در راستای ارائه اخبار در زمینه های گونان اقدام به ارائه خبردرضمینه ورزشی خود با بهترین گرداوری خبر از معتبر ترین منابع به نقل از خبرگذاری ایسنا نموده. لذا در این ضمینه شما را به مطالعه خبر فوق به نقل از خبر گذاری ایسنا مینماید.

اعلام برنامه های هفته دوازدهم تا بیست و دوم لیگ فوتبال بانوان

اعلام برنامه های هفته دوازدهم تا بیست و دوم لیگ فوتبال بانوان

برنامه دیدارهای هفته دوازدهم تا بیست و دوم لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه های کشور فصل ۹۹-۹۸ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخ نقل و انتقالات نیم فصل لیگ برتر فوتبال بانوان از روز شنبه ۷ تا ۲۵ دی ۹۸ است.

هفته دوازدهم – جمعه ۲۰ دی ۹۸

* سینا بوشهر- زاگرس شیراز – ساعت ۱۰ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* ملوان بندر انزلی – شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی بندر انزلی

* شهرداری سیرجان – همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی سیرجان

* ذوب آهن اصفهان – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فولادشهر فولادشهر

* آویسا خوزستان – نماینده البرز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی اهواز

* وچان کردستان – فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه ملک نیا سنندج

هفته سیزدهم – جمعه ۲۷ دی ۹۸

* شهرداری بم – سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فجر بم

* فولاد مبارکه سپاهان – ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه صفائیه مبارکه

* نماینده البرز – شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شریعتی کرج

* پالایش گاز ایلام- وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه عدالت ایلام

* همیاری آ. غربی – ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه خانه جوان ارومیه

* زاگرس شیراز – آویسا خوزستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه حافظیه شیراز

هفته چهارده – جمعه ۴ بهمن ۹۸

* سینا بوشهر- فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* ملوان بندر انزلی – وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی بندر انزلی

* آویسا خوزستان – شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی اهواز

* شهرداری سیرجان- زاگرس شیراز – ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی سیرجان

* همیاری آ. غربی – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه خانه جوان ارومیه

* ذوب آهن اصفهان – – نماینده البرز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فولادشهر فولادشهر

هفته پانزدهم – جمعه یازده بهمن ۹۸

* وچان کردستان- سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه ملک نیا سنندج

* پالایش گاز ایلام- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه عدالت ایلام

* شهرداری بم – شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فجر بم

* نماینده البرز – همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شریعتی کرج

* زاگرس شیراز – ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه حافظیه شیراز

* فولاد مبارکه سپاهان – آویسا خوزستان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه صفائیه مبارکه

هفته شانزدهم – جمعه ۱۸ بهمن ۹۸

* سینا بوشهر- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* ذوب آهن اصفهان – شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فولادشهر فولادشهر

* شهرداری سیرجان – فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی سیرجان

* نماینده البرز – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شریعتی کرج

* آویسا خوزستان – وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی اهواز

* همیاری آ. غربی – زاگرس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه خانه جوان ارومیه

هفته هفدهم – جمعه ۲۵ بهمن ۹۸

* پالایش گاز ایلام – سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه عدالت ایلام

* ملوان بندر انزلی – آویسا خوزستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی بندرانزلی

* شهرداری بم – همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فجر بم

* وچان کردستان – شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه ملک نیا سنندج

* زاگرس شیراز – نماینده البرز – ساعت ۱۰ – ورزشگاه حافظیه شیراز

* فولاد مبارکه سپاهان – ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه صفائیه مبارکه

هفته هجدهم – جمعه ۲ اسفند ۹۸

* آویسا خوزستان – سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی اهواز

* شهرداری سیرجان – ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فجر سیرجان

* نماینده البرز – شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شریعتی کرج

* ذوب آهن اصفهان – وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فولادشهر فولادشهر

* همیاری آ. غربی – فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه خانه جوان ارومیه

* زاگرس شیراز – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه حافظیه شیراز

هفته نوزدهم – جمعه ۹ اسفند ۹۸

* سینا بوشهر – شهرداری سیرجان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* ملوان بندر انزلی – ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی بندرانزلی

* شهرداری بم – زاگرس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فجر بم

* وچان کردستان – همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه ملک نیا سنندج

* پالایش گاز ایلام – آویسا خوزستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه عدالت ایلام

* فولاد مبارکه سپاهان – نماینده البرز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه صفائیه مبارکه

هفته بیستم – جمعه ۱۶ اسفند ۹۸

* سینا بوشهر- ملوان بندر انزلی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فولادشهر فولادشهر

* ذوب آهن اصفهان – شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه خانه جوان ارومیه

* شهرداری سیرجان – فولاد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه فجر بم

* نماینده البرز – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه حافظیه شیراز

* آویسا خوزستان – وچان کردستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شریعتی کرج

* همیاری آ. غربی – زاگرس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی اهواز

هفته بیست و یکم – چهارشنبه ۲۱ اسفند ۹۸

* سینا بوشهر- همیاری آ. غربی– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* ملوان بندر انزلی – نماینده البرز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی بندرانزلی

* شهرداری سیرجان – پالایش گاز ایلام– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی سیرجان

* وچان کردستان – زاگرس شیراز– ساعت ۱۰ – ورزشگاه ملک نیا سنندج

* فولاد مبارکه سپاهان – شهرداری بم– ساعت ۱۰ – ورزشگاه صفائیه مبارکه

* آویسا خوزستان – ذوب آهن اصفهان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه تختی اهواز

هفته بیست و دوم – دوشنبه ۲۶ اسفند ۹۸

* نماینده البرز- سینا بوشهر– ساعت ۱۰ – ورزشگاه شریعتی کرج

* زاگرس شیراز- ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۰ – ورزشگاه حافظیه شیراز

* شهرداری بم -وچان کردستان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه فجر بم

* ذوب آهن اصفهان – شهرداری سیرجان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه فولادشهر فولادشهر

* پالایش گاز ایلام- فولاد مبارکه سپاهان – ساعت ۱۰ – ورزشگاه عدالت ایلام

* همیاری آ. غربی – آویسا خوزستان– ساعت ۱۰ – ورزشگاه خانه جوان ارومیه

منبع | Refrence

بزرگترین ارائه دهنده خبرهای گوناگون در ضمینه های مختلف در بستر وب به صورت فوق العاده سریع

برترین ارائه دهنده خدمات امداد خودرو در تهران

برترین ارائه دهنده خدمات اجاره اتوبوس در تهران

برترین ارائه دهنده خدمات الو قلیون در تهران